С колко се вдигнаха заплатите в България

Средната брутна месечна работна заплата у нас за октомври 2019 г. е 1 296 лв., за ноември – 1 294 лв., и за декември – 1 349 лева.

Това показват последните данни на Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 313 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 5.1%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 14.8%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 9.2%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 9.1%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 19.8%, „Образование“ – с 16.9%, и „Други дейности“ – с 15.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2019 г. са:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3 090 лева
– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 161 лева
– „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 155 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
– „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 766 лева
– „Други дейности“ – 964 лева
– „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 009 лева.


Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.2%, а в частния – с 12.1%.

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 23.7 хил., или с 1.0%, спрямо края на септември 2019 г., като достигат 2.29 милиона.

Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 11.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.4%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.2%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.5 и 17.3%.

В края на декември 2019 г. в сравнение с края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6 хил., или с 0.1%.

Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 12.9 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 3.3 хил., и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 1.3 хил., а най-голямо увеличение – в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – със 7.0 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Преработваща промишленост“ – съответно с 3.1 и 2.6%, а най-голямо увеличение е регистрирано отново в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – със 7.8%.

Източник: Pariteni.bg

Вашият коментар